۰۹۱۲۲۱۶۷۸۷۵
۰۹۱۲۲۱۶۷۸۷۵

جراحی سینه


پروتز سینه

پروتز سینه

ساختار پستان از بافت چربی و بافت غددی تشکیل شده است که توسط پوست احاطه شده اند و روی عضله جدار قفسه سینه قرار میگیرد. گاهی کمبود بافت سینه باعث سایز کوچک آن میشود که در بعضی از......